Речник на хуманитарната терминология

речник

Термините и определенията в настоящия речник са съставени от съществуващите речници и други справочни материали на разположение на обществеността, с акцент върху тяхната обща употреба и разбиране в рамките на хуманитарната цел,  свързани с природни бедствиясложни извънредни ситуации и намаляване на риска от бедствия. ReliefWeb не е създател или модификатор на определенията. Като такива, определенията, предвидени, не отразяват непременно позицията на Организацията на обединените нации или на неговите държави-членки.

Начало За повече информация
USA